Jobs in Beijing | Shanghai | Tianjin | Nanjing | Suzhou | Hangzhou | Guangzhou | Shenzhen | Dongguan | Dalian | Qingdao | Chongqing | Harbin

Qingdao University of Science and Technology

About Qingdao University of Science and Technology

Please complete your information!

Additional Information

  • Contact person: wanghao, zhang dawei
  • Phone number: 532-88956566
  • Current location:
  • Address:
  • Email: wanghao@qust.edu.cn

job title

Job searchAdvanced