Jobs in Beijing | Shanghai | Tianjin | Nanjing | Suzhou | Hangzhou | Guangzhou | Shenzhen | Dongguan | Dalian | Qingdao | Chongqing | Harbin

Antal International Business Consulting

About Antal International Business Consulting

Antal International Business Consulting (Beijing) Co., Ltd

Additional Information

  • Contact person: HR Dep.
  • Phone number: 0571-88165681
  • Current location: Beijing
  • Address: Beijing
  • Email: antal@126.com

job title

Job searchAdvanced