Jobs in Beijing | Shanghai | Tianjin | Nanjing | Suzhou | Hangzhou | Guangzhou | Shenzhen | Dongguan | Dalian | Qingdao | Chongqing | Harbin

Salary level for foreign teachers in 15 major cities of China

Posted 2020/3/15

1. Shenzhen 深圳
Kindergarten and middle schools
7000-18000RMB/month, 12-22 teaching hours/week
Language training center
7000-13000RMB/month, 20 teaching hours/week
2. Beijing  北京
Kindergarten and middle school
8000-15000RMB/month, about 16-20 teaching hours/week
Language training centers
7000-12000RMB/month, 16-20teaching hours/week
 
3. Shanghai   上海
Universities
6500-9000RMB/month, 20 teaching hours/week
Kindergarten and middle school
8000-15000RMB/month, 12-22 teaching hours/week
Language training school
7000-12000RMB/month, 16-20 teaching hours/week
 
4. Guangzhou   广州
Kindergarten and middle school
7000-12000RMB/month, 12-16 teaching hours/week
language training school
7000-12000RMB/month, about 16 teaching hours/week
 
5. Hangzhou  杭州
Kindergarten and middle schools
6000-10000RMB/month, 12-22 teaching hours/week
Language training school
6000-9000RMB/month, about 25 teaching hours/week
 
6. Chengdu  成都
Language training school
4000-8000RMB/month,
Kindergarten and middle schools
400-8000RMB/month, 25 teaching hours/week
 
7. Nanjing  南京
Kindergarten and middle school
7000-12000RMB/month, 15-20 teaching hours/week
Language training center
7000-12000RMB/month, about 25 teaching hours/week
 
8. Tianjin  天津
Middle school and kindergarten
7000-11000RMB/month, about 16 teaching hours/week
Language training school
6000-10000RMB/month, 12-20 teaching hours/week
 
9. Shenyang  沈阳
Language training school
6000-10000RMB/month, about 25 teaching hours/week
Middle school and kindergarten
6000-10000RMB/month, about 16 teaching hours/week
 
10.  Xiamen  厦门
Middle school and kindergarten                      
7000-9000RMB/month, about 16 classes/week
Language training school
7000-10000RMB/month, 25 teaching hours/week
 
11.  Qingdao  青岛
Language training school
5000-14000/month,25-33 teaching hours/week
Middle School and Kindergarten
7
000-1200RMB/month,25 teaching hours/week
 
12.  Chongqing  重庆
University
About 4500RMB/month,14-16 teaching hours/week
Language training school
6000-10000RMB/month, about 25 teaching hours/week
Middle school and kindergarten
5000-8000RMB/month, about 25 teaching hours/week
 
13.  Xi’an  西安
University
About 4000-6000RMB/month, 16-18 teaching hours/week
Language training school
5000-8000RMB/month, 25 teaching hours/week
Middle school and kindergarten
4000-8000RMB/month, about 25 teaching hours/week
 
14.  Ha’erbin  哈尔滨
Universities
4500-6000RMB/month, about 16 teaching hours/week
Language training school
4500-8000RMB/month, about 25 teaching hours/week
Middle school and kindergarten
4000-8000RMB/month, about 25 teaching hours/week
 
15.  Wuhan  武汉
Universities
About 5000RMB/month, 16-18 teaching hours/week
Middle school and kindergarten
6000-12000RMB, 25 teaching hours/week, depend on your Teaching Experience and ability
Language training center
About 5000-10000RMB/month, 25 teaching hours/week

Hot Article

Job searchAdvanced